Zubrowka Városi Természetfotós nyereményjáték Hivatalos Játékszabályzata és Adatvédelmi szabályzata

 

A játék és a szervező

Jelen szabályzat a ZUBROWKA (Forgalmazó: ROUST Hungary Kft., Székhely: 1123 Budapest, Alkotás u. 50., Cégjegyzékszám: 01-09-069270, Adószám: 10401488-2-44) által kezelt, karbantartott Zubrowka www.varositermészetfotos.hu oldalán futó nyereményjátékra vonatkozik, (a továbbiakban: Játék), az alábbi feltételekkel.

A játék szervezője: ROUST Hungary Kft., Székhely: 1123 Budapest, Alkotás u. 50., Cégjegyzékszám: 01-09-069270, Adószám: 10401488-2-44; a továbbiakban: Szervező

A játék lebonyolítója: Abstrct Group Kft. Székhely: 1103 Budapest, Sorház u. 9/1; Cégjegyzékszám: 01 09 192870, Adószám: 24982355242; a továbbiakban: Lebonyolító

 

 

  1. Kik vehetnek részt a játékban?

A Játékban részt vehet minden 18 éven felüli, internet-felhasználó, cselekvőképes természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos).

A Játékban a Szervező és a játék lebonyolításáért felelős cégek, személyek és megbízottjaik (továbbiakban: Megbízott) dolgozói és közreműködői, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

  1. A játék menete

A sorsolásokon az a Játékos vehet részt, aki a Játék időtartama alatt saját, nyilvános, valós, magánfelhasználású, nem gazdasági tevékenység céljából működtetett Instagram profilján publikus módon teszi közzé azt az általa készített fotót (pályázat), ami természeti jelenséget vagy élőlényt ábrázol: növény, állat, virág, folyó stb. városi környezetben, továbbá a képet ellátja a #zubrowkaVTF hashtaggel, vagy a fotót feltölti a www.varositermeszetfotos.hu oldalra.

A Játékban való részvételnek nem feltétele, hogy a Játékos saját maga is megjelenjen a fényképen.

Amennyiben a Játékos olyan pályázatot nyújt be, amin saját maga is megjelenik, úgy azzal önként és kifejezetten hozzájárulását adja a Játékszabályzat és az adatvédelmi

nyilatkozat elfogadásához.

Egy pályázatot nem lehet több alkalommal benyújtani a nyereményjáték során, a pályázatnak legalább az elrendezésében, hátterében, megjelenésében különböznie kell – ennek egyedi elbírálási jogát a Szervező a nyereményjáték során fenntartja. Egy személy kizárólag 5 db Pályázattal vehet részt a Játékban.

A Játék keretében kizárólag jogtiszta , más szerzői jogát és/vagy személyiségi jogát, jogos érdekét nem sértő képek tölthetők fel. A Szervező kizárja a felelősségét a feltöltött képekkel kapcsolatban esetlegesen felmerülő szerzői jogi, személyiségi jogi, valamint egyéb jogsértésekkel kapcsolatban.

Amennyiben a Pályázaton személy szerepel, úgy a Játékos garantálja, hogy a Pályázaton szereplő személy a Játékos, Játékoson kívül más, harmadik személy nem szerepelhet a Pályázaton. Ennek megfelelően a Pályázaton semmiképp nem szerepelhet kiskorú (18. életévét be nem töltött) személy.

A Szervező nem vállal felelősséget, ha valaki a képet harmadik személy nevében tölti fel. A Játékkal kapcsolatos, illetve felhasználói jogosultságból fakadó vitákkal kapcsolatban sem Szervező, sem a Szervező megbízottjai semminemű felelősséget nem vállalnak.

A Játékban kizárólag olyan pályázat vehet részt, amely semmiképp nem:

Szervező jogosult az ilyen tartalmat feltöltő személyeket kizárni a Játékból.

Amennyiben a Játékos Instagramon keresztül játszik, úgy köteles az Instagram felhasználási feltételeinek, előírásainak megfelelő tartalmat feltölteni.

A Játékos a pályázat beküldésével kifejezetten és visszavonhatatlanul, ellenszolgáltatás igénye nélkül hozzájárul ahhoz, hogy pályázata a promóció időtartama alatt és annak lezárultát követően időkorlát nélkül – esetlegesen a Játékos nevének megjelenítése nélkül is – megjelenhessen a Szervező Facebook oldalán (https://www.facebook.com/zubrowkahungary/), Instagram oldalán (https://www.instagram.com/zubrowkahungary) és a weboldalán (www.varositermeszetfotos.hu).

 

 

  1. A játék időtartama, menete

A Játék időtartama: 2019. március 25-től 2019. április 30-ig

Nyertesek kiválasztása: 2019. Május 3.

Eredményhirdetés: 2019. május 03.

Nyertesek száma: 5 db nyertes

Nyeremény: 5. pontban meghatározott nyeremények

 

  1. Nyeremények, nyertesek

5.1.) Fődíj: A zsűri által legjobbnak ítélt fotóért járó Samsung Galaxy S10 okostelefon

5.2.) Közönség Díj: Az Instagramra a Játékos által feltöltött legtöbb like-ot kapó fotóért járó GoPro Hero 7 kamera

5.3.) Minden városi természetfotót beküldő játékos között 3 Zubrówka ajándékcsomagot sorsolunk ki, mely tartalmaz egy környezetbarát anyagokból készült koktélszettet és Zubrówka italokat. (1db 1 literes kiszerelésű Zubrowka Bison Grass, 1db 1 literes kiszerelésű Zubrowka Biala, 6 db poháralátét, 1 db jéglapát, 1db kiöntő, 1 db muddler)

A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható.

A Fődíj nyerteseit Kálló Péter és Soós Bertalan fotósok (együttesen, a továbbiakban: zsűri) választják ki.

A 5.3. bekezdésben meghatározott nyertesek kiválasztását számítógépes sorsolás segítségével, a véletlenszerűség elve alapján végezzük.

A nyertesek neveit a Szervező Facebook és Instagram oldalán tesszük közzé legkésőbb az eredményhirdetésre megjelölt időpontot követő 12 órán belül.

Pótnyertesek kiválasztásának jogát fenntartja magának a Szervező. Ebben az esetben a Szervező minden nyeremény esetében 1 db pótnyertest, összesen 3 db pótnyertest választ vagy sorsol ki a játékosok közül.

Minden Játékos kizárólag egy nyereményre jogosult, ennek megfelelően abban az esetben, ha:

a zsűri által kijelölt Különdíj nyertese, és a legtöbb like-ot kapó személy megegyezik, úgy az adott személy kizárólag a Közönségdíjra jogosult, a Különdíjra pedig a következő legtöbb like-ot gyűjtött Játékos jogosult.

Ha a legtöbb like-ot kapó Játékosból több van – vagyis azonos like-mennyiséggel rendelkeznek – úgy a zsűri választja ki, hogy ezen Játékosok közül melyik Játékos kapja meg a Közönség díjat.

A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

 

  1. Nyertesek értesítése

A nyertesekkel Instagram üzenetben vagy emailen keresztül vesszük fel a kapcsolatot és egyeztetjük velük a nyeremény átvételének részleteit.

Amennyiben a nyertessel nem sikerül felvenni a kapcsolatot, a nyertes nem jogosult a nyereményre. A nyertes személyének azonosításához és ellenőrzéséhez a Szervező kötelezi a nyertest személyazonosságának igazolására.

Amennyiben a nyertes nem az értesítésnek megfelelően jár el, vagy a kért adatok közül egyet vagy többet nem hajlandó a Megbízott rendelkezésére bocsátani írásban, jogosulatlanná válhat a nyereményére.

 

  1. Nyeremények kézbesítése

A nyeremény átvételének részleteit minden nyertessel Instagram üzenetben vagy emailben vagy telefonon egyeztetjük.

A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

Nyertes Játékosok a Nyeremény átvételét megelőzően kötelesek igazolni, hogy 18. életévüket betöltötték.

 

  1. A Szervező felelőssége

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

 

  1. Játékos kizárása

A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt. Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból.

 

  1. Felelősség kizárás

10.1. A Szervező kizárja felelősségét a Játékos valótlan, téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton e-mailben elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékost terheli.

10.2. A Szervező a nyeremény hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban való részvétellel és a Játékkal összefüggésben, továbbá a Játék vagy annak lebonyolítása esetleges hibáiból, hiányosságaiból eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve az azt tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.

10.3. Szervező kizár minden felelősséget olyan tőle független, előre nem látható események (vis major) vagy harmadik személyek tevékenysége miatt, amely számára nem felróható módon következtek be, ideértve azt az esetet is, a nyeremény átadása a Szervezőnek nem felróható okból meghiúsul, vagy a Játék idő előtti befejezésére kerülne sor.

10.4. A Játékos a Facebook promóciókra vonatkozó szabályzata szerint vállalja, hogy tartózkodni fog attól, hogy az instagram.com és facebook.com weboldalt és az Instagram applikációt üzemeltető társasággal (Facebook, Inc., valamint annak leány- és társvállalkozásai) szemben a Játékkal kapcsolatban bármilyen kártérítési vagy más felelősségi igényt érvényesítsen. A Szervező kijelenti, hogy a Játék kizárólagos szervezője, így a Facebook és/vagy Instagram nem vesz részt a Játék szervezésében, lebonyolításában nem támogatja azt, továbbá kijelenti, hogy a Játékos a www.varositermeszetfotos.hu oldalon elvégzett Regisztráció keretében folytatott adatszolgáltatás folyamán a Facebook személyes adatokat nem kezel.

 

  1. Vegyes rendelkezések

11.1 A nyereményjátékról információk és jelen részletes játékszabályzat megtalálható a Zubrowka Hungary promóciós oldalán (www.varositermeszetfotos.hu)

11.2. Azáltal, hogy a Játékos a Regisztráció során megadja a nevét és email címét a Játékos feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy a megadott adatait a Szervező jelen verseny lebonyolítása során felhasználja.

11.3. A játékosok a játékra történő jelentkezéssel a jelen Részvételi Szabályzatban foglalt valamennyi feltételt tudomásul veszik és elfogadják. A játékkal kapcsolatban a jogi út kizárva.

11.4. A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a Játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra.

11.5. Ezt a nyereményjátékot a Facebook/az Instagram semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható. / This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by or associated with Facebook/Instagram.

 

Adatkezelés és adatvédelem

 

Az adatkezelő

Az adatkezelő, aki az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

A Játékosok adatait kezeli: ROUST Hungary Kft. (a jelen tájékoztatóban adatkezelő/Szervező)

Adatkezelő képviselője: Mariusz Jacek Chrobot ügyvezető

Adatkezelő székhelye: 1123 Budapest, Alkotás u. 50.

Email címe: info@roust.hu

Telefonszáma: +36 1 325 2500

 

Az adatkezelés jogalapja

Az érintett Játékos a jelen szabályzat elfogadásával önkéntes hozzájárulását adja az adatai kezeléséhez.

Az adatkezelés az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) rendelkezéseinek betartásával végezhető. A Játékban való részvétel vonatkozásában a személyes adatok megadása feltétele a részvételnek, ezért ilyen esetben az adatszolgáltatás megtagadása kizárja a Játékban való részvételt. Az érintettet bármikor megilleti az a jog, hogy bizonyos adatokat nem ad meg. Ez azzal járhat, hogy az érintett bizonyos szolgáltatásokat nem vehet igénybe (pl.: a Játékban nem vehet részt/Nyereményre nem jogosult).

 

Kezelt adatok köre www.varositermeszetfotos.hu weboldalon keresztül történő részvétel esetén: Játékos email címe, neve, lakcíme, születési dátuma, általa készített fotó

Instagramon kersztüli részvétel esetén: Instagram profiladatok, nagykorúság ténye (Játékban való részvétel által Szervező nagykorúként kezeli), általa készített fotó

A Játékban való részvételi szándékának kinyilvánításával, illetve a kért adatok megadásával a Játékos egyben kifejezetten hozzájárul nyereményhez jutása esetén személyes adatai közül nevének, Pályázatának,  továbbá a nyerés tényének a nyeremény megjelölése melletti nyilvánossá tételéhez, valamint ilyen esetben vállalja a részvételt és együttműködést a Játékot népszerűsítő, illetve a Nyereménnyel kapcsolatos reklám és egyéb marketing anyagok elkészítése során. Ebbe beletartozik a Játékkal és a nyereménnyel kapcsolatos fényképek, illetve televízió/rádió felvételek készítése, valamint azok közzététele a Játékkal kapcsolatos reklám anyagokban, illetve a Szervező honlapján, valamint a Zubrowka hivatalos Facebook és Instagram közösségi portálján.

Játékban résztvevő hozzájárul ahhoz, hogy a nyeremény átadásakor készített fényképet vagy videót a Szervező valamint az adattovábbítás címzettje saját közösségi oldalain közzétegye, illetve azokat további reklám céljára felhasználja.

A Szervező, mint Adatkezelő a Játékosok személyes adatait a jelen Szabályzatban foglalt kötelezettségeinek teljesítéséhez, továbbá a jelen szabályzat 9. és 10. pontjában rögzített hozzájárulás keretei között használja fel. Az adatok az adattulajdonos előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra, ide nem értve a jelen pontban illetve jogszabályokban meghatározott eseteket.

Az érintett az adatvédelmi és elektronikus hírközlési jogszabályokban meghatározott módon és esetekben a ROUST Kft. postai (1123 Budapest, Alkotás u. 50.) és a info@roust.hu elektronikus címeken keresztül kérheti a nyilvántartott személyes adatainak törlését, módosítását, illetőleg a kezelt adatokról való tájékoztatását. A játék ideje alatti adatkezelés megszüntetése azt jelenti, hogy a regisztrált személy adatai törlésre kerülnek valamennyi adatkezelőnél és adatfeldolgozónál, így a nyereményjáték sorsolási adatbázisába sem kerülhet be, és így nem nyerhet.

Az adatkezelés célja a nyereményjáték tekintetében: a nyertesek kisorsolása, nyeremény átadása. Az adatkezelő a nyereményjáték körében adatfeldolgozót nem vesz igénybe. Az adatkezelő a Játékos adatait a jelen tájékoztatóban meghatározottakon kívül harmadik személy részére nem adja ki.

A Játékosok adatait a Szervezőn kívül a nyereményjáték lebonyolításban részt vevő, megfelelő titoktartási kötelezettség mellett bevont munkavállalói ismerhetik meg.

A személyes adatokat a ROUST Kft megfelelő technikai és szervezeti intézkedéseket megtéve, a jogszabályoknak megfelelően kezeli.

 

Az adatkezelés időtartama

A nyereményjáték vonatkozásában az adatkezelő az utolsó nyeremény átvételét követő 2 hónapig kezeli az adatokat, ezt követően az adatokat törli a nyilvántartásából.

 

Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Az érintett jogait különösen az Info tv. 14-17. §-a tartalmazza.

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, b) személyes adatainak helyesbítését, valamint c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak az Info tv. 9. § (1) bekezdésében, valamint az Info tv. 19. §-ban meghatározott esetekben tagadhatja meg. A tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására a törvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.

Az érintett jogait a partnerekkel szemben közvetlenül is érvényesítheti.

 

Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségei

Szervezőnek benyújtott kifogás

Az érintettek panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül a Szervezőhöz, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. Szervező a hozzá benyújtott panaszokat 25 napon belül megvizsgálja, és álláspontjáról, megtett intézkedéseiről az érintettet ugyan ezen határidőn belül tájékoztatja.

Hatósági panasz

Az érintett panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat (Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; Honlap: http://naih.hu)

 

Bírósági jogérvényesítés

Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. Az eljárás különös szabályait az Info tv. 22. §-a tartalmazza. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére kötelezi.

Kártérítés és sérelemdíj

Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Adatbiztonság

Az adatok rögzítése és tárolása: adatkezelő törekszik a mindenkor elérhető biztonsági megoldások közül hatékony védelmi megoldásokat alkalmazni.

 

Visszaélés személyes adatokkal

Amennyiben a Szervező tudomást szerez arról, hogy a felhasználó, a szolgáltatás használata során más személy személyes adatait jogosulatlanul, vagy jogsértő módon adta meg, akkor a Szervező megtesz minden szükséges jogi intézkedést az okozott kár megtérítésének érvényesítése, valamint a jogsértő személy jogi úton történő felelősségre vonásának kezdeményezése érdekében.

Amennyiben valaki a szolgáltatáson belül nyilvánosan hozzáférhető, vagy jogellenesen megszerzett személyes vagy egyéb adatokat harmadik személyek jogait vagy jogszabályt sértő módon (direkt marketing célokra, stb..) használja, vagy egyébként jogosultatlanul fér hozzá személyes adatokhoz, illetve más módon a személyes adatokkal visszaél, úgy a Szervező megteszi a szükséges jogi intézkedéseket a jogsértő jogi felelősségre vonásának kezdeményezése iránt.

 

Hozzájárulás

Játékos a Játékban való részvétellel az alábbi nyilatkozatokat teszem:

Nyilatkozom, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatást teljes körűen megkaptam, az abban foglaltakat megismertem és megértettem a Szervező (adatkezelő) tevékenysége szempontjából lényeges adatkezelési célok ismeretében. Kijelentem, hogy a megadott adataim a saját személyes adataim. Hozzájárulok, hogy a Szervező a személyes adataimat felvegye, rögzítse, kezelje.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a Játékosnak bármikor jogában áll személyes adatai kezelését indoklás nélkül megtagadni, illetve a regisztráció során tett hozzájáruló nyilatkozatait feltétel nélkül, ingyenesen visszavonni. Az Adatkezelőnél az alábbi elérhetőségeken, online tud leiratkozni, valamint hozzájáruló nyilatkozatát visszavonni: info@roust.hu.

 

Budapest, 2019.03.25.

ROUST Hungary Kft.